Selecteer een pagina

Laagste prijzen

Snelle service

Nieuwe producten

Snelle levering

Veilig betalen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Ondernemer: JP van der Heijden Trading B.V.

Tevens handelend onder de naam www.slimaangekocht.nl

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Bieding: Een door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijk bod op zaken;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Veilingproducten:
Producten welke aangekocht kunnen worden door middel van een bindend bod op www.slimaangekocht.nl

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer.
Slimaangekocht.nl
JP van der Heijden Trading B.V.
KvK-nummer 58739912
BTW-identificatienummer: NL8531.61.148.B01
Rekeningnummer: Rabobank IBAN: NL88 RABO 0312 573405 BIC: RABONL2U

Correspondentieadres:
Penningweg 5
4879AE  Etten-Leur
Website: www.slimaangekocht.nl
Contact:  info@slimaangekocht.nl
Telefoon: 06-50126509

Artikel 3 – Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
De prijs inclusief belastingen;
De eventuele kosten van aflevering;
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – aankoop veiling producten.
De Veiling geschiedt “bij opbod”. Ondernemer is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen.
Bieding op een zogenaamd veiling product is bindend en onherroepelijk.
Consument heeft zelf de geveilde producten beoordeelt op de daarvoor bestemde kijkdag.
Consument ontvangt binnen 12 uur na afloop van de veiling de bevestigingsmail met daarin de mogelijkheid tot overmaken van het aangekochte artikel doormiddel van de Ideal-functie,
De Consument kan en mag er ook voor kiezen het artikel contant af te rekenen bij het afhalen van het aangekochte product.
Veilingproducten dienen de eerste zaterdag na sluiting van de veiling of de eerste daarop volgende woensdag, door de consument afgehaald te worden op locatie welke is aangegeven door middel van een postcode gebied.
Garantie, wij geven op alle onze producten een garantie tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
Veiling producten zijn uitgesloten van bezorgen, tenzij uitdrukkelijk en anders is afgesproken, en dienen op locatie welke is aangegeven doormiddel van een postcode gebied afgehaald worden, indien geen postcode gebied is aangegeven dient het product afgehaald te worden op onze locatie in Breda postcodegebied 4879AE.
Faillissement veiling, Producten die verkocht vanuit een Faillissement worden voetstoots verkocht en vallen dus buiten enige vorm van garantie, mits en uitdrukkelijk anders vermeld.
Sample veiling, producten die verkocht worden als zijnde merkloos, welke wel nieuw zijn en op werking zijn getest.

Artikel 6 – De overeenkomst.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer binnen 48 uur langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt,treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten.
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingSrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst van goederen de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingrecht.
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Die snel kunnen bederven of verouderen;
Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Voor losse kranten en tijdschriften;
Voor audio- en video-opnamen;
Goederen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Goederen die door de consument in gebruik zijn genomen. Hieronder wordt ook verstaan monteren, Installeren, testen en elke andere wijze van gebruik.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde Datum of tijdens een bepaalde periode;
Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 – De prijs.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie.
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Op gebruikte goederen of zogenaamde samples/beursproducten zijn uigesloten van enige vorm van garantie dit is ook vermeld bij de advertentie van het betreffende artikel.

Artikel 12 – Levering en uitvoering.
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Er is geen recht op eventuele aanvullende schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de consument het goed wenst af te halen eindigt het risico van beschadiging en/of vermissing op het moment dat het goed fysiek wordt overgedragen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bezorging aan huis vindt plaats tot aan de toegangsdeur van het door consument opgegeven leveringsadres. Bezorging op verdiepingen, etages, kelders, galerijen etc. is niet mogelijk tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle producten worden geleverd exclusief montage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Veiling producten zijn uitgesloten van bezorgen, tenzij uitdrukkelijk en anders is afgesproken, en dienen op locatie welke is aangegeven doormiddel van een postcode gebied afgehaald worden, indien geen postcode gebied is aangegeven dient het product afgehaald te worden op onze locatie in Breda postcode gebied 4842AL

Artikel 13. – Duurtransacties.
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

Artikel 14 – Betaling.
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan alvorens bezorging van het goed plaatsvindt. Indien de consument het goed wenst af te halen dienen de verschuldigde bedragen contant en volledig in één keer te worden voldaan bij het afhalen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Dit is tevens van toepassing indien de consument het goed wenst af te halen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Geschillen.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen.
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien of worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden.
Slimaangekocht.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die op het moment van de wijziging reeds gesloten waren.
Aanvullende voorwaarden op Algemene voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slimaangekocht.nl

Artikel 17 – Herroepingsrecht.
Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen, zoals omschreven in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden, dan kunt u de daarvoor benodigde gegevens opvragen via info@slimaangekocht.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Artikel 18 – Adres.
U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven.
Gegevens
Slimaangekocht.nl geeft garantie conform de normale fabrieksgarantie van de producent van het goed maar uitsluitend op de technische werking van het artikel, tenzij artikel 11.3 van toepassing is. De van toepassing zijnde fabrieksgarantie kan de consument terugvinden bij de specificatie van de aanbieding op Slimaangekocht.nl. Uitgesloten van garantie zijn de beschadiging(en) van het goed welke kenbaar zijn gemaakt door foto’s en eventuele maatindicator op Slimaangekocht.nl Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van Slimmaangekocht.nl mits hierover eerst overleg heeft plaatsgevonden. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument (onderzoeks- en transportkosten).
Indien een klacht gegrond is, beslist Slimaangekocht.nl of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien: er wijzigingen in of aan het artikel zijn aangebracht; er door de consument en/of door derden reparatiewerkzaamheden aan het goed hebben plaatsgevonden en/of onderzoekswerkzaamheden; wanneer er sprake is van normale slijtage; Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, beschadigingen door opzet of grove onachtzaamheid; bij van buiten komen onheil, zoals, maar niet beperkt tot blikseminslag, stroomuitval et cetera;
Als de consument Slimaangekocht.nl niet tijdig gelegenheid geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
Als de consument in gebreke blijft en niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, waaronder ook begrepen wordt de betaling van het product.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud.
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het volledige verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan u.

Artikel 20 – Betalen.
U betaald ineens en ontvangt bij of na de levering een rekening. Het totaalbedrag, verminderd met eventuele retouren, moet u vóór de vermelde uiterste datum betalen.
U kunt hiervoor gebruik maken van een van de volgende betaalwijzen:
Overboeking op rekeningnummer Rabobank IBAN: NL88 RABO 0312 573405 BIC: RABONL2U . JP van der Heijden Trading B.V., o.v.v. artikelnummer.
Betalen met iDEAL.
Contant, alleen bij afhalen bestelling

Artikel 21 – In gebreke blijven.
Mocht u na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoog overeenkomstig de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton (bedragen en tarieven per 1 februari 2008). Dit betekent onder meer een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:
€   37,– voor openstaande bedragen t/m € 250,–
€   75,– voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,–
€ 150,– voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,–
€ 300,– voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,–
€ 450,– voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,–
€ 600,– voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,–
Ook bent u na gemaand te zijn of bij onvolledige betaling een rente verschuldigd van 1.1% (met een minimum van € 2,50) per periode van drie weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar. Slimaangekocht.nl behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan te passen.

Artikel 22 – Klachten.
Klachten kunt u schriftelijk inzenden aan;
Slimaangekocht.nl
T.a.v. directie
Penningweg 5
4879AE  Etten-Leur

U kunt uw klacht ook mailen;
Info@slimaangekocht.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  o.v.v. klacht + artikelnummer
Klachten worden binnen 5 werkdagen bevestigd en in behandeling genomen.

Privacy.
Slimaangekocht.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, management informatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Slimaangekocht.nl, haar klanten en medewerkers. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Slimaangekocht.nl. U kunt uzelf afmelden door uw naam en adres te mailen naar info@slimaangekocht.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. o.v.v. afmelden.

A-keuze.
Dit zijn nieuwe producten in originele verpakking zonder enige vorm van schade, en worden geleverd met de wettelijke fabrieksgarantie van 2 jaar.
De A-keuze producten vind u onze webwinkel Slimaangekocht.nl

B-keuze/showmodelen
Dit zijn producten die nieuw zijn, maar hoeven niet meer in de originele verpakking zitten, en kunnen een kleine beschadiging hebben.
Deze producten zijn altijd op werking getest volledig nieuw en worden ook geleverd met wettelijke fabrieksgarantie op de werking van het product.
In onze webwinkel Slimaangekocht.nl vind u geen B-keuze, u kunt deze terug vinden onder het tabje “vind ons op Marktplaats”.

Veiling producten.
Dit zijn producten die verkocht worden door middel van een bindend bod, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen. Producten uit deze categorie heeft u niet op zicht en dienen op locatie ophaalt te worden.